top of page

TAGS TAM ALARM GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1.AMAÇ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20’nci maddesine göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini ve kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“KVK Kanunu”)  07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Şirket”) ,  dahilinde Çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler/taşeronlar ile çalışanları, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlar, iş ortakları  kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilen kişilerden edindiği tüm kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve  aktarılmasına ilişkin işlemleri, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na  ( “Politika”)  göre gerçekleştirmektedir.

İşbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve işlenen verilerin korunmasına yönelik faaliyetler, kişisel verileri işlenen ilgilinin bilgilendirilmesi dahil hak ve yükümlülükleri ile veri sorumlusu olan Şirket’in ilgili yasalar kapsamındaki hak ve yükümlülükleri Şirket Politika’sı haline getirilerek hukuka uygunluğun sağlanması amaçlanmaktadır.

​2.TANIMLAR

KVK Kanunu ve işbu Şirket Politikası’nda kullanılan tanımlar aşağıdaki gibidir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK GENEL İLKELER

Şirket, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere KVK Kanunu ile KVK Kurumu tarafından çıkartılacak olan her türlü düzenlemeye uygun olarak kişisel verileri hukuka uygun işleyecektir.

Bu kapsamda Şirket kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak hareket ederek hukuka uygunluğu sağlayacak ve devamlılığını gözetecektir:

1.Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan kişisel verileri ilgili Yasalar ve bu Yasalara uygun olarak çıkartılan ve çıkartılacak olan mevzuat kapsamında hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işleyecektir.

2.Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Şirket, işlenen kişisel verilerin doğruluğuna ilişkin azami önlemleri almakta, herhangi bir hata olması halinde bunların düzeltilmesi ve işlenen kişisel verilerde değişiklik olması hallerinde gerekli güncellemeyi yapacaktır.

 

3.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme

Şirket, kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamındaki yükümlülük ve taahhütleri gerçekleştirmek amacıyla KVK Kanununun öngördüğü şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemektedir.

 

4.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirket, sadece amaçlarının yerine getirilmesi ve faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan kişisel verileri işlemekte, amaç ve faaliyet alanı dışındaki kişisel verileri işlememektedir.

 

5.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili Yasa ve mevzuatta öngörülen ve veri işlenme amaçları ile sınırlı olarak gerektiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

    4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL ŞARTLARI

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde ve ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir.

KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır.

Kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir.

Buna göre;

 

1.Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Halinde

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

 

2.Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

6.Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

4.Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde

KVK Kanunu ile Şirket veri sorumlusu olup, Şirket hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zorunlu olan kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilecektir.

 

5.İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

Veri sahibinin herhangi bir yolla alenileştirmiş olduğu kişisel veriler Şirket amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

6.Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Halinde

Kişisel verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hallinde kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir.

 

7.İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde

Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın işlenebilecektir.

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı olarak ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Şirket tarafından yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenme ihtiyacı ortaya çıkması halinde ilgili kişiden açık rıza alınarak veri işlenecektir.

   5.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

I. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,  kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

II.Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ,  kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

6.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ    

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi, matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmakta ve işlenmektedir.  Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde ve ayrıca bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

7.KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

 1. KİŞİSEL VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

 

Kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket; kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Şirket Politikası kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemektedir.

 

 1. Şirket İnsan Kaynakları Prosedür, Politika Ve Süreçlerini Planlanması Ve/Veya Uygulanması Amacıyla;

 

 • Çalışanların işe başlama ve/veya özlük süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yönetilmesi

 • Çalışanlar için iş akdi ve yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi

 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 • Personel atama/terfi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • İş sağlığı ve/veya güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket içi/dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

 • Çalışanlara yönelik yan haklar ve/veya menfaatlerin planlanması ve/veya icrası

 • Çalışanların yurt içi / yurt dışı seyahatlerinin (etkinlik, organizasyon, fuar ve benzeri) planlanması ve/veya icrası

 • Çalışanların ücretli/ücretsiz izin planlamasının yapılması ve/veya takibi

 • Çalışanların ücretlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Çalışanların çıkış işlemlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Disiplin/etik süreçleri ile ilgili gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

 • Denetim ve Etik Falliyetlerin Yürütülmesi

 • Çalışanların görevlendirme süreçleri, ürün teslimi veya hizmet ilişkisinin yürütülmesi

 • İşe giriş, atama, terfi, özel günler ve/veya çıkış hallerinde Şirket içi bilgilendirme duyurularının yapılması

 • Çalışanlar için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Çalışan memnuniyeti ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanların bordrolama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • İlgili mevzuatlar kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespit edilmesi ve hesaplanması

 

 1. Şirketimizin Ve/Veya Şirketimizle İş İlişkisi İçerisinde Olan Üçüncü Kişilerin Hem Hukuki Hem Teknik Anlamda Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması Ve /Veya Uygulanması Amacıyla;

 

•          Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 

 • Şirketimizin iç/dış denetim, teftiş, soruşturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

 • Hukuk işlerinin, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması

 • Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini

 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi

 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi

 • Şirket dışındaki kişilerin bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması ve/veya denetimi

 • Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

 • Alt işveren çalışanlarının kayıtlarının oluşturulması, denetimi ve/veya takibi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 

 1. Şirket Tarafından Ve/Veya Şirket Nam Ve Hesabına Sunulan Ürün Ve/Veya Hizmetlerden İlgili Kişileri Faydalandırmak Ve Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi İçin Gerekli Çalışmaların Gerçekleştirilmesi Ve İlgili İş Süreçlerinin Devamlılığının Sağlanması Amacıyla;

 

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Dijital ve/veya diğer mecralar aracılığı ile toplanan müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin değerlendirilmesi,

 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım, ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,

 • Şirket web sitesi de dahil olmak üzere yazılı ve görsel basın, sosyal medya veya afiş/katalog/bülten gibi şirketin haberlerinin ve reklamlarının geçtiği tüm belge ve mecralarda yayınlanması/paylaşılması,

 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, fuar, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması

 • Pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi

 • Satış ve pazarlama analiz çalışmaları ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

 • Ücret politikasının yürütülmesi

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 • Talep / şikayetlerin takibi

 

 1. Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Ve/Veya Operasyonel Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması Ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla,

 

 • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 • Mal/Hizmet Üretim ve Opreasyon Süreçlerinin Yönetilmesi

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülme, malhizmet satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi,

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

 • İş faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirketimiz ürünlerinin stok ve/veya sevkiyat işlemlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 • Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya uygulanması ,

 • Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası” alt amaçları ile birlikte

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

                                                                  

 1. Şirket Ticari Hayatının ve İş Geliştirme Stratejilerinin Planlanması, Düzenlenmesi ve Uygulanması Amacıyla,

 

 • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yatırım süreçlerinin yönetilmesi,

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş ortakları /tedarikçi ve taşeronlarla olan ilişkilerin yönetimi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş ortakları /tedarikçi ve taşeronlarla olan ilişkilerin yönetimi,

 • , bağlı ortaklıkları ve iştiraklari ile olan organik bağ süreçlerinin getirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi ve süreçlerin yönetimi,

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası.

                                                                  

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Şirketimiz, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak topladığı kişisel verileri gerektiği hallerde üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

10.1.   Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel veri sahiplerinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verilerin veri sahipleri tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,

 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 • Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

 

Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılır.

 

10.2.   Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika ’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 

(i)       Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde çalışanlarımızın açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

 

(ii)      Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

 

Eğer özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkeler’e veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkeler’e özel nitelikli kişisel veriler aktarılır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Şirket tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

Bununla birlikte; kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

 

Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

 

Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

 

 1.  VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK ALICI GRUPLARI VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amaçları ile sınırlı olarak ve KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak aşağıda yer alan üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Şirket tarafından kişisel verilerin aktarılması aşamasında gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

 

3.İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

 

Şirket tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacına yönelik olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni” hazırlanmış olup, ilgili kişilere aydınlatma metni ile KVK Kanununda öngörülen şekilde ve sürelerde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Aydınlatma Metni’nde veri sorumlusu Şirket unvanı, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11’nci maddesindeki haklarına ilişkin aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Ayrıca bu metin ile de Şirket’in kişisel verilerin korunması ve işlenmesi usul ve esasları belirlendiği kadar ilgili kişiler KVK Kanunu kapsamında ayrıntılı olarak da aydınlatılmakta ve bilgilendirilmektedir.

 

Şirket, KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü zaman kısıtlaması olmaksızın değişik tarih ve şekillerde yerine getirmektedir. Bu kapsamda gerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni gerekse belirlenen Şirket Politikaları ile KVK Kanunu kapsamındaki diğer aydınlatıcı ve bilgilendirici hususlar başta kamuoyuna açık şekilde www.tags.com.tr/kvkk  internet adresi olmak üzere duyurulmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

 

Şirket, KVK Kanunu’nun 12’inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda Şirket, bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

 1.  İdari Tedbirler

 

 • Şirket, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam etmekte ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri vermektedir.

 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmış ve uygulanmış olup bilgi güvenliği kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlamış ve uygulamaktadır.

 • Şirket, gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulamaktadır.

 • Şirket,  personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Şirket ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup; personelin bu yükümlülüklere uymaması iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.

 • Şirket, çalışanların iş faaliyetleriyle ilişkili işlenen kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 4. maddesinde öngörülen kişisel verilerin işlenmesi ilkelerine ve 5. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, hukuka uygun başka amaçlar için de işleyebilmektedir. Bu amaçların neler olduğu konusunda da çalışanlar, uygun usullerle Şirket tarafından bilgilendirilmektedir.

 • Şirket, çalışanların iş faaliyetlerine ilişkin kişisel verilerinin işlenmesi sonucunda elde edilen veriler üzerinden bir çalışan aleyhinde şikayet prosedürü veya disiplin süreci başlatılmadan önce, çalışanlara elde edilmiş verileri görme, bu veriler hakkında açıklamada bulunma ve savunma hakkı vermektedir.

 • Çalışanlar,  öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

 • Şirket tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

 • Şirket, çalışanların gerçekleştirileceği kişisel veri işleme faaliyetleri için şirket içinde sorumlu çalışanlar tayin etmektedir. Bu işleme neticesinde elde edilen kişisel verilere erişim yetkisi olacak çalışan sayısı olabildiğince sınırlı tutulmaktadır. Bu kapsamda Şirket, mevcut durumda bu verilere erişimi gereksiz olan çalışanlar var ise bu çalışanların erişim yetkilerinin kaldırmakta veya sınırlamaktadır. Şirket, çalışanların kişisel verilerine sadece erişim ile yetkili olan kişilerin erişmesini sağlamak adına gereken fiziki güvenlik önlemleri almaktadır.

 • Şirket, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirmektedir.

 • Şirket, kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini gidermektedir.

 • Şirket, veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda farkındalığını sağlamış olup; belli aralıklarla denetim yapmaktadır.

 • Şirket’in, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da, işbu Politika ve KVK Kanunu hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVK Kanunu’nun 12’inci maddesi uyarınca sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle Şirket, üçüncü kişilere veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve her türlü düzenlemede bu şartların sağlanmasını ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler almaktadır. Yine Şirket tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirilmektedir.

 

 

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmek ve yenilenmektedir.

 • Çalışan verilerinin güvenliğini sağlamak için gereken tüm makul önlemler alınmaktadır. Alınan önlemler, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek şekilde kurgulanmaktadır. 

 • Bilgi sistemleri üzerinde kimlerin çalışanların kişisel verilerine eriştiğinin tespit edilmesini sağlayacak denetim izi gibi önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda oluşturulacak erişim kayıtları düzenli olarak kontrol edilmekte ve yetkisiz erişimlere yönelik soruşturma mekanizmaları oluşturulmaktadır.

 • Ağ yolu ile kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır. Ağ Güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

 • Anahtar yöntemi uygulanmaktadır.

 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 • Çalışanlara ait kişisel verilerin dizüstü bilgisayarlar gibi çeşitli vasıtalarla işyerinden çıkarılması halinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve bu önlemler hakkında ilgili çalışanların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım,  saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır

 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıklarının kapatılması sağlanmaktadır.

 • Kişisel veriler yedeklenmekte, kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmaksızın tutulmaktadır.

 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup; uygulanması sürekli olarak takip edilmektedir.

İhtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetinin kontrolünün sağlanmaktadır.

 • Taşınır bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

 • Saldırı tespit ve önleme kullanılmaktadır.

 • Veri kaybı önleme yazılımları uygulanmaktadır.

 • Veri korunması ile ilgili şifreleme yapılmaktadır.

 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanmaktadır.

 

16.3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

Şirket tarafından, KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu asıl yetkili Satış Direktörü olmak üzere;  Finans Koordinatörü, Satış Sonrası Hizmetler Koordinatörü, İnsan Kaynakları Müdür ve Proje Direktörü yetkili kılınmıştır. Her bir komite üyesi, departmanlardaki İlgili Kullanıcı’ların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan işbu Politika ile Saklama ve İmha Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm komite üyeleri belirtilen periyodik imha sürelerinde İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri, Satış Direktörüne raporlayacaktır. Satış Direktörü tüm komite üyelerinin denetim ve işlem raporlarını yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu’na sunacaktır. Karar alınmasını gerektiren durumlarda Satış Direktörünün de görüşü alındıktan Yönetim Kurulu’nun karar almasını müteakip alınan karar uygulamaya konulacaktır.

 

5.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANMASI BAŞVURUSU YÖNTEMİ

 

16.1.       İlgili Kişinin Hakları

 

KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi gereği kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK 7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile KVKK’ nun öngördüğü çerçevede kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesi taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktadır.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.tags.com.tr/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

 

16.2.Başvuru Araçları

 

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

 

 • Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 

 • Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

 

3.İSTİSNALAR

 

Aşağıda sayılan KVK Kanunu kapsamı dışında tutulan haller için Kişisel Veri Sahibi bukonularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler ve bu nedenle şirketimiz kapsamda iletilen talepleri yerine getirme yükümlülüğü altında değildir:

 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu gereğince aşağıdaki hallerde Kişisel Veri Sahibi zararın giderilmesini talepetme hakkı hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması içingerekli olması.

 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 •  Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

Paylaşılan verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVK Kanunu anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen Kişisel Veri Sahibi’ne aittir.

                                            

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İşbu politika metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

 

Ticari Unvan: TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres             : İlkbahar Mahallesi, Fahreddinpaşa Sokak, No:3 Çankaya/ Ankara

Mersis No     : 0817054820600001

Telefon No    : 0850 4771 724

Mail Adresi   : info@tags.com].tr

KEP Adresi   : tags.hs01.kep.tr

bottom of page