top of page

TAGS TAM ALARM GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. AMAÇ

TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) , ziyaret etmek ve Şirket ile iş ilişkisi kurmak/yürütmek amacıyla gelen, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullanan müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, taşeronlar, taşeronların/tedarikçilerin çalışanları, iş ortakları, kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas bütün gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVK Kanunu” ) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik ilkelerin neler olduğunun açıklanmasını amaçlamaktadır.

Şirket’in gerçek kişi müşterisi/ ziyaretçisi/ tedarikçisi-tedarikçi çalışanı/ Taşeronu- Taşeron çalışanı, iş ortakları ve her mal altında temas edilen gerçek kişi olmanız sebebiyle Şirket’e bildirdiğiniz/ bildireceğiniz ve/veya Şirket tarafından haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 • Kişisel Verilerinizi bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlara ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://tags.com.tr/kvkk adresinde yer alan “ TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 1. İLGİLİ GERÇEK KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Veri Sahiplerinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup; aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, Veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

1.Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket, Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

 

2.Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde müşterilerimizin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde

Veri sahiplerimizin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

4.Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin

Zorunlu Olması Halinde Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde müşterilerimizin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

5.İlgili Kişinin Kişisel Verisinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

Veri Sahiplerimizin kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

Bir Hakkın Tesisi,Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde müşterilerimizin kişisel verileri işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde Veri Sahiplerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Şirket tarafından işlenen kişisel veriler yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı olarak ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Şirket tarafından yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenme ihtiyacı ortaya çıkması halinde ilgili kişiden açık rıza alınarak veri işlenecektir.

 

   4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde müşterilerimizin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde müşterilerimizin açık rızası alınacaktır.

 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler , kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde müşterilerimizin açık rızası alınacaktır.

 3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER

Kişisel Verilerinizi,

 • Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi, matbu ve çevrimiçi formlar, uygulamalar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan ve güvenlik kameraları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

 • İnternet sitelerimiz, mobil site ve uygulamalarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında ve adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,

 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”), basılı ve elektronik formlar dâhil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

 • Şirketimizin iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

 

  6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemekteyiz:

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

 • Açık rızanızın bulunması,

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

  7.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

 • Çalışanlarının iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetiminin yapılması,

 • Görevlendirme süreçlerinin mevzuata uygun yönetilmesi,

 • İş sağlığı ve/veya güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,

 • Disiplin/etik süreçleri ile ilgili gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,

 • Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi ve/veya takibi faaliyetlerinin planlanması,

 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin düzenlenmesi ve/veya icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Şirket iç/dış denetim, teftiş, soruşturma ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

 • Hukuk işlerinin, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

 • Hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması,

 • Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin düzenlenmesi ve/veya icrası,

 • Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi,

 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

 • Şirket dışındaki kişilerin bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması ve/veya denetimi, Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması,

 • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Dijital ve/veya diğer mecralar aracılığı ile toplanan müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin değerlendirilmesi,

 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,

 • Şirket Web sitesi de dahil olmak üzere yazılı ve görsel basın, sosyal medya veya afiş/katalog/bülten gibi şirketin haberlerinin ve reklamlarının geçtiği tüm belge ve mecralarda yayınlanması/paylaşılması,

 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi,

 • Satış ve pazarlama analiz çalışmalarının ile Ürün/Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülme, mal hizmet satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi,

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

 • İş faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirketimiz ürünlerinin stok ve/veya sevkiyat işlemlerin planlanması ve/veya icrası,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya uygulanması,

 • Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yatırım süreçlerinin yönetilmesi,

 • Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş ortakları /tedarikçi ve taşeronlarla olan ilişkilerin yönetimi,

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası. 

 •  

 •  KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

 •  

 • Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; 

 •  

 • Şirket, faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için,

 •  

 • Yurtdışı /Yurtiçi yerleşik Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

 • İş bağlantılarımıza,

 • Tedarikçilerimize,

 • Taşeronlarımıza,

 • Hukuk, vergi vb. Benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza,

 • Kanunen yetkili kamu kurumlarına,

 • Herkese açık, (Sosyal Medya Hesapları)

 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde ve yurtdışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.), güvenlik alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.

 •  

 • 4.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 •  

 • Şirket tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 •  

 • Bununla birlikte; kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

 •  

 • 5.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

 •  

 •  

 • Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 •  

 • Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

 • Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

 •  

 • VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 •  

 • 11.1. Veri Sahibinin Hakları

 •  

 • KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ’ne başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 •  

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

 •  

 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.tags.com.tr/kvkk

 • adresinden ulaşabileceğiniz TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

12.      VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

 

Ticari Unvan: TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres             : İlkbahar Mahallesi, Fahreddinpaşa Sokak, No:3 Çankaya/ Ankara

Mersis No     : 0817054820600001

Telefon No    : +90 850 477 17 24

Mail Adresi   : info@tags.com.tr

KEP Adresi   : tags.hs01.kep.tr

TAGS TAM ALARM GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AÇIK RIZA METNİ

 

TAGS Tam Alarm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) “Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” kapsamındaki kişisel verilerimin,

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin,

 • Müşteri kazanım faaliyetlerinin,

 • Şirket tarafından sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin,

 • Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin,

 • Şirket tarafından gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin,

 • Şirket kampanyalarına katılım ve kazanım faaliyetlerinin,

 • Mali ve finansal işlemlerin yönetimi süreçlerinin (e-fatura yönetimi v.s.),

 • Fiziksel mekân güvenliği ve denetimi süreçlerinin,        

 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ,

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması

 • Hukuk işlerinin takibi, Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

 • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,

 • Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Dijital ve/veya diğer mecralar aracılığı ile toplanan müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin değerlendirilmesi,

 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,

 • Talep / Şikayetlerin Takibi,

 • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülme, mal hizmet satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi,

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,İş faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 •  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 •  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi 

 • Ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aydınlatma metninde belirtilen diğer amaçlarla işlenmesi ile kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde gerektiği hallerde yurtiçi ve yurtdışında yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, bağlı ortaklık ve iştiraklerinize, iş bağlantılarınıza, tedarikçilerinize, taşeronlarınıza, ,hukuk, vergi, iş sağlığı ve güvenliği, v.b. alanlarda destek aldığınız danışmanlık firmalarınıza, Şirket yetkililerinize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde ve yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) güvenlik alanlarında destek aldığınız hizmet sağlayıcılarınıza, iletişim firmalarına aktarılmasına ve fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarımın Şirket sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde herkese açık olarak yayınlanmasına açık rıza veriyorum.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

Şirket tarafından, iletişim bilgilerime; tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

 

Ayrıca; iletişim bilgilerimin, ticari ileti gönderiminin sağlanması için Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

bottom of page